Information

Kontaktinformation för felanmälan

Vid felanmälningar till Vellinge kommun, trasig gatubelysning etc vänligen felanmäl detta via: Vellinge Direkt via e-mail vellinge.direkt@vellinge.se eller telefon 040-42 57 00

Städdagar

Vi har två obligatoriska städdagar, en på våren och en på hösten. Exakt datum fastställs några veckor innan och meddelas via hemsidan och infarten till området.

Snöröjning

Vintertid kommer Gert och snöröjer våra gator, inga bilar på gatorna under dessa perioder. Vi är en Trädgårdsstad vilket innebär att vi inte använder salt på våra gator. Salt tar hårt på växtligheten och det är också mer skonsamt för djuren i området att vi använder sand istället. Tänk på att det är varje villaägares ansvar att se till att det går att ta sig förbi din tomt på ett säkert sätt vid vinterväder. Detta gäller även om det inte finns någon trottoar. Sandningen i Villastaden sker vid behov. Om det beräknas bli töväder inom någon dag så är det inte säkert att sandning sker pga. detta. Det är inte tillåtet att parkera bilar på gatorna mer än högst tillfälligt. Detta för att underlätta för snöröjningen och för trafiksäkerheten.
Vägarna utanför Gessie Villastad underhålls av de respektive ägarna; Vägverket och Vellinge kommun.

Hundregler

Inom området skall alla hundar vara kopplade. Alla hundägare är skyldiga att plocka upp efter sin hund. Hundarna skall hållas kopplade.

Dränering

I brist på dagvattenbrunnar inne på området fungerar ”strängen” utanför varje tomt som dränering. Denna skall bestå av singel, hållas fri från murar, stenläggning eller annat som hindrar avrinning samt fri från ogräs. När garageuppfarter anläggs/förändras måste man tänka på dräneringen, anlägga avrinning och inte låta dagvattnet rinna ut över vägen.

Vedeldning 

Tänk på grannarna när ni eldar. Ni som upplever problem försök, om möjligt, att initialt prata med berörda grannar innan ni kontaktar kommunen. Läs mer om vad som gäller vid vedeldning på kommunens hemsida.

Avstjälpning av trädgårdsavfall vid majbålet.

Avstjälpning av trädgårdsavfall vi majbålet nere vid båthuset är endast tillåtet efter överenskommelse med Styrelsen. Om överenskommelse ej medgivits vänligen respektera detta och kör avfallet till närmaste återvinningsstation.