Stadgar

STADGARSammanträdesdatum 2002-03-22

Sammanträdesledare Ann Svensson

 Organisations­ nr. 717905-4346
Ärende Stadgar för GESSIE VILLASTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Kommun: Vellinge Skåne län
§1 Firma Föreningens firma är Gessie villastads samfällighetsförening
§2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Gessie ga:7
§3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bil­dandet bestämts om dess (deras) ändamål.
§4 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§5 Styrelse säte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Vellinge kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.
§6 Styrelse val Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 4 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar­ styrelsen sig själv.
§7 Styrelsekallelse  till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§8 Styrelse beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred­jedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
§9 Styrelse, förvaltning Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning over delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning for varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av föreningens angelägenheter.
§10 Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordi­narie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1- 31/12.
§12 Underhålls och förnyelsefond Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1000 kronor.
§13 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda med­lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite­ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§14 Kallelse till stämma Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftligt meddelande.Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.I kallelsen skall anges tid och plats for stämman,vilka ärenden som skall förekomma på stämman,uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar­nas kännedom genom skriftligt meddelande.
§15 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§16 Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13.  meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.
§17 Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).
§18 Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående röstratt, andelstal, ombud mm som har betydelse for bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§19 Protokollsjustering, tillgänglighets-hållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
 2002-03-22
Reviderad 2009-06-28 Lennart Ek Styrelseordförande


 

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Till ingressen                                                   SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stad­garnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmed­lemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehåll avvikelser från lagen.

Till §  1                                                   Huvudregeln är att om en samfällighetsförening nybildas, skall föreningens firma innehålla ordet samfällighetsförening (29§SFL). Firman skall tydligt skilja sig från andra firmor som är registrerade hos den statliga Lantmäterimyndigheten. Detta gäller även när en vägsamfällighet eller en vägförening upplöses och ersätts av en samfällighetsförening samt när en förvaltning enligt bysamfällighetslagen eller LGA ombildas till en samfällighetsförening. Om däremot en vägsamfällighet eller vägförening inte upplöses, utan endast övergår till stadgar enligt SFL, får vägsamfälligheten respektive vägföreningen behålla sin gamla firma (9 § lagen [1997:620] om upphävande av lagen [1939:608] om enskilda vägar).

Till §  2                                                   Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet fär vilken den bildats. Samfällighetsförening far ej driva verksamhet som ar främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose(18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt influtna medel vid försäljning.Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant satt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanlägg­ning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till §  3                                                   Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrätt­ningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4                                                    Med delägarfastighet forstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). For samfällighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) ar dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgörs av delägarna i samfällighet (17 § SFL).

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1§ 1 stycket 3 eller4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderatten tillkommer någon anses vid lagens till­lämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5                               Styrelsen för samfällighetsföreningen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1259).

Till § 6                               När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL). Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot för­hindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i, sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får syssloman­nen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda före­ningen som styrelse (33 § SFL). Om ej annat följer av stadgarna eller av beslut tagna av stämman, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firma­tecknare om sådan utsetts skall anmälas till den statliga Lantmäteri­myndigheten (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (39 § SFL).

Till § 7                               Inga kommentarer.

Till § 8                                Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesam­manträde de flesta röstande förenar sig. Vid val avgörs lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ord­föranden.Första stycket gäller ej, om annat föreskrivs i stadgarna (38 § SFL). Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.Tredje stycket avser bl. a. då kontakt tas med brev eller per telefon.

Till § 9                                Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av stämman, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och fir­matecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller beslut tagna av stämman överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåtasådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL). Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningarmed flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka med­lemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10                              Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Till § 12                              Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13                              Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskaps­periods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisions­berättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstamma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av före­skriven kallelsetid kan ske.Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st. SFL).

Till § 14                               Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallel­sen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstamma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 15                              Inga kommentarer.

Till § 16                               Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlem­marna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st. SFL).Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 17                              Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 18                                                  Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får del­taga i förhandlingarna men ej utöva röstratt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet(48 § SFL).Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vidbehandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har,oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvud­talsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberätti­gade medlemmar (49 § SFL) (andelsmetod).Medlems röstratt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL).För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrivs i stadgarna (51 § SFL).Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tred­jedelar av de angivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna skall det gälla.Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

Till § 19                              Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16.

 

Historik: 

 Händelse:  Beslutsdatum:
Stadgarna fastställda I anläggningsbeslut 2002-03-22
§ 2 kompletterad med:”samt markområde Gessie 34:9” Årsstämma 2009-04-22 samt styrelsmöte 2009-06-28
§ 3 kompletterad med:”samt vårda och sköta markområdet Gessie 34:9 inklusive grusväg, bårhus och brygga”. Årsstämma 2009-04-22 samt styrelsmöte 2009-06-28
§ 2 text tas bort:”samt markområde Gessie 34:9” LM beslut om vägran 2010-03-08. Styrelsebeslut 2010-03-28
§ 3 text tas bort:”samt vårda och sköta markområdet Gessie 34:9 inklusive grusväg, bårhus och brygga”. LM beslut om vägran 2010-03-08. Styrelsebeslut 2010-03-28